Beleid consent gebruik beeldmateriaal

Dit voorstel is met consent van de aanwezigen goedgekeurd tijdens de media vergadering van 23-5-202. Het is opgesteld na overleg met de actie cirkel, naar aanleiding van de feedback van een rebel die zichzelf op posters terug zag en graag van te voren consent had gegeven.

- Actie zal zorgen dat in de actiebriefings duidelijk gemaakt wordt dat als mensen anoniem willen blijven dat men strepen op het gezicht doet of gezichtsbedekking draagt

- Fotografen wordt gevraagd om bij portretten even kort in te checken of de rebel zich prettig voelt bij het gebruik van dat portret. Hierbij kunnen fotografen overwegen een 'visite kaartje' uit te delen met een telefoonnummer of het mailadres van de media circle als mensen vragen hebben.

- Direct na een actie zullen we vooral groepsfoto's gebruiken, geen rebellen met strepen op hun gezicht en alleen close-ups van rebellen plaatsen als we weten dat diegene daar okay mee is door consent via fotograaf of eerdere portretten (er zijn mensen waarvan we dit van te voren weten omdat ze in het verleden ook in de pers al hebben gestaan of gebruikt zijn in ander materiaal).

- Voor langlopende campagnes of drukwerk is meer tijd, maar het is ook overweldigender en minder goed terug te draaien: daarom zullen we in geval van drukwerk altijd consent zoeken bij rebel of ze ze er akkoord mee zijn dat een foto van hen gebruikt te wordt hiervoor. Hierbij wordt altijd de specifieke foto getoond voor het akkoord. Ook als er consent is via de fotograaf voor plaatsing op social media omdat de impact van met je gezicht op posters door heel NL anders is

- In geval van foto's van kinderen wordt er vanuit gegaan dat bij kinderen van basisschool leeftijd de toestemming van begeleiders of ouders gegeven moet worden, die zullen er voor deze leeftijd ook eigenlijk altijd wel ter plaatse zijn waardoor de fotograaf hier ook even over kunnen inchecken. Voor kinderen vanaf 14 jaar gelden de richtlijnen zoals hierboven voor alle rebellen staan omdat de ervaring is dat kinderen van die leeftijd heel welbewust voor (deze vorm van) actievoeren kiezen en dus ook het respect verdienen van een eigen keuze hierin.

Tot nu toe kwam het 1 a 2 keer per jaar voor dat we een bezwaar kregen tegen publicatie van een foto. Hieraan gaven we altijd al gehoor maar op basis van deze feedback hebben we beleid opgesteld om nog meer te voorkomen dat dit soort situaties ontstaan terwijl de media circle nog wel kan voldoen aan haar taak om snel en volledig verslag te doen van acties. Onderstaand beleid zal niet 100% dekkend zijn maar wel een significante verbetering moeten geven.

-- SalviaOfficinalis - 24 May 2023
Topic revision: r1 - 24 May 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback