Afspraken rondom Event publicatie op de nationale FB pagina

Co-host events worden alleen geaccepteerd voor events die landelijke relevantie hebben. Dat betekent:

- Georganiseerd door een landelijke circle die zelf geen facebookpagina heeft.

- Georganiseerd door een lokale circle maar het heeft landelijke aantrekkingskracht.

- Georganiseerd door een lokale circle maar het is online en landelijk interessant (dus geen Welkom bij XR Lutjebroek, maar wel een algemene NVDA training georganiseerd door XR Lutjebroek).

Events worden nooit toegevoegd als series omdat ze dan altijd bovenaan komen te staan waardoor andere events minder goed zichtbaar zijn. De enige uitzondering hiervoor is de lopende 'event' die verwijst naar de lokale groepen en de Nationale 'Welkom bij XR' elke zondag.

Link to proposal for event publishing protocol

-- PumMedia - 18 May 2020
Topic revision: r3 - 24 May 2021, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback