Feedback En Consent Proces Nationale Media Circle

Alle circles binnen de nationale media circle werken via feedback en consent processen. De kanalen (persberichten, social media posts, nieuwsbrieven etc) van worden gezien als uitingen van DE mening van Extinction Rebellion. Om te zorgen dat niet de mening van 1 persoon hierin leidend is of dat 1 persoon 'het gezicht' van Extinction Rebellion wordt streven we ernaar om door middel van sociocratische processen hier evenwicht in aan te brengen. Hieronder staat per sub-circle beschreven hoe deze processen in zijn werk gaan:

Algemeen consentproces teksten:

Bij het schrijven van teksten hanteert media een feedback proces met comments. Spelfouten mogen direct veranderd worden. Voor alle andere wijzigingen wordt er gewerkt met comments. Hierbij gelden de volgende regels:

- De originele schrijver besluit of een comment geaccepteerd wordt of niet

- Als een comment niet geaccepteerd kan worden doet de schrijver een tegenvoorstel

- Als het tegenvoorstel niet voldoende is voor de degene die commentaar leverde wordt er een gesprek in de betreffende circle gestart. Hierbij worden de meningen van de groep verzameld en formuleert de schrijver of evt de media coordinator uiteindelijk een voorstel waar de groep consent op moet geven volgens de gewoonlijke sociocratische consent processen.

Social media (inc linked-in en tiktok):

Post voor social media worden verdeeld in een drietal taken:

- een bron; degene die de (actie)link is of met het idee voor de post kwam, deze persoon bewaakt de inhoud en het proces rondom de post en evt beeldmateriaal erbij)

- een schrijver; degene die de tekst schrijft voor de post al dan niet in overleg met een andere circle of groep

- een poster; degene die de post online plaatst

Als de tekst klaar is wordt deze aangeboden aan de groep voor feedback. Indien er sprake is van beeldmateriaal met tekst wordt ook deze aangeboden aan de groep voor feedback. Als er sprake is van samenwerking met een andere circle of actiegroep wordt de tekst ook aan hen aangeboden voor feedback / consent.

In geval van tiktoks worden deze ook van te voren gedeeld met de circle / tiktok groep tbv feedback.

Nieuwsbrief circle

De nieuwsbrief circle stuurt ongeveer een keer per maand een nieuwsbrief uit. De leden van de nieuwsbrief circle zetten hierbij in een 'template' documenten onderwerpen klaar waar de andere leden feedback op geven. Als alle feedback opgelost is volgens het bovenstaande consentproces rondom teksten wordt de NB verstuurd.

Perscircle

Persberichten worden voorgelegd aan de leden van de perscircle voor consent. In geval van geheime acties wordt een persbericht bij minstens 1 ander lid van de perscircle óf de media coordinator belegd voor controle. Als er sprake is van samenwerking met een andere circle of actiegroep wordt de tekst ook aan hen aangeboden voor feedback / consent.

Woordvoerders circle

Als er een verzoek tot woordvoering binnenkomt wordt deze gedeeld met de woordvoerders groep. De groep draagt vervolgens voor wie een verzoek oppakt. Hierbij wordt er rekening gehouden met wie de vorige keer een verzoek heeft beantwoord en of het onderwerp aansluit op de kennis of achtergrond van specifieke woordvoerder. Ook proberen we te bewaken dat er een divers beeld van de beweging wordt getoond.

Videocircle

Video's, reels en tiktoks die gemaakt worden zijn meestal bedoeld voor plaatsing op de social media kanalen van XR-NL, voor wat betreft begeleidende teksten en de rest van het proces rondom plaatsing zie de informatie daar. Bij het maken van een video moet rekening gehouden worden met de richtlijnen voor het (hoofd)medium waar deze voor gemaakt wordt. Aan een video voor Facebook zijn andere eisen verbonden dan aan een video voor tiktok. Zie de pagina rondom video specificaties voor de specifieke content richtlijnen per type video.

Voor alle video's geld dat een ruwe edit vooraf gedeeld wordt met zowel mede-makers als de social media circle (indien het daar geplaatst moet worden' zodat gekeken kan worden of er rekening is gehouden met de richtlijnen van het medium waar deze voor bedoeld is. Ook kan er feedback gegeven worden op de beelden, geluid of messaging. Het is hierbij handig als bij de feedback wordt genoemd op welk moment in de video (tijd) de feedback van toepassing is. Net zoals bij het proces rondom teksten reageert de maker op de comment en zal als de commentator en de maker er niet samen uitkomen eenzelfde consent proces opgestart worden als bij teksten.

Fotocircle

Foto´s worden aangeleverd via mail door de fotograaf en daarna gearchiveerd in de cloud. Hierbij kan aangegeven worden of de fotograaf naamsvermelding wil en of er nog speciale beperkingen op het gebruik van de foto´s zijn (alleen digitaal gebruik, geen gebruik door andere media of bijvoorbeeld geen nabewerking van het geleverde beeld). Ook is er specifiek beleid rondom portrechtrecht/consent op gebruik van beeltenissen van rebellen.

-- SalviaOfficinalis - 24 May 2023
Topic revision: r1 - 24 May 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback