Communicatiestrategie Lenterebellie Extinction Rebellion

Hoofdzin: Bescherm wat je liefhebt, sta op voor het leven.

Hoofdboodschap: De klimaat-en biodiversiteitscrisis bedreigen het leven op deze planeet. Bescherm wat je liefhebt en sta op voor het leven. Extinction Rebellion komt in actie, nu het nog kan. Doe mee met de Lenterebellie van 13 tot en met 18 april in Den Haag.

Achtergrond kernboodschap Lenterebellie: De biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis bedreigen het leven op aarde. Er moet iets veranderen. De mensheid is de verbinding kwijt met dat wat de basis vormt van ons bestaan: de planeet waarop we leven. Van 13 tot en met 18 april staat Extinction Rebellion op om het leven dat we liefhebben te beschermen. Waar de overheid niet naar ons luistert, gaan we zelf aan de slag. We werken aan een regeneratieve cultuur die goed is voor de planeet en haar bewoners.

Doelen: Het hoofddoel voor de Lenterebellie is de groei en bestendiging van de beweging. Hier horen een aantal specifieke subdoelen bij:
 • Imagoverbetering: in het verleden heeft de media veel aandacht besteedt aan waar we tegen zijn, maar minder voor waar we voor zijn. Deze week leggen we de nadruk daarom op het laatste. En vertellen we het persoonlijke verhaal: waarom maken wij ons zorgen.

 • Alternatieven laten zien: We tonen regeneratieve praktijken zoals vormen van deliberatieve en directe democratie, manieren om ons geldsysteem anders in te richten, ecologische landbouwmethodes, vormen om beter voor het welzijn van mensen te zorgen enz.

 • Media aan ons binden: Door journalisten bewust toegang te geven tot de Lenterebellie winnen we de media voor ons.

Doelgroepen: Tijdens de Lenterebellie leggen we de focus op de volgende doelgroepen, het doel is mensen steeds een stap actiever te maken dan ze nu zijn:
 • XR-rebellen: activeren om een stap verder in de cirkels van de beweging te doen.

 • XR-sympathisanten: activeren om naar een actie komen en meer betrokken te raken.

 • Milieubewusten (laaghangend fruit): Aanmoedigen om zich aan te sluiten bij XR.

 • Families met kinderen: uitnodigen om mee te doen aan creatieve en vriendelijke acties voor de toekomst van ons allen.

Waar staan we als beweging? Dit is de derde keer dat Extinction Rebellion Nederland meedoet aan een internationale rebellieweek. De boodschap door de tijd heen kan je als volgt zien:
 • Actieweek 1: Bewegingsopbouw: kleine maar opvallende acties.

 • Actieweek 2: Hier zijn we: Grote actie, naamsbekendheid.

 • Actieweek 3: Wij zijn hier om te blijven en te veranderen. Doe mee!

2020 is een cruciaal jaar voor de klimaatbeweging. Dit is het jaar dat Nederland het Urgenda-vonnis moet waarmaken, in oktober is de Biodiversiteitstop in Kunming en in november is de Klimaattop in Glasgow. De urgentie om de Lenterebellie een succes te maken is dus groot.

De subthema’s uitgewerkt:
 • Recht op Leven: Het leven heeft een recht om te bestaan. Het is aan de overheid om het te beschermen en waar dit niet gebeurt, te herstellen. Dat moet, zeker in dit tijdperk van vergaande macht van multinationals, ook juridisch worden vastgelegd. Er moet in het internationaal recht een wet komen tegen ecocide.

 • Samen Leven: Wij geven bekendheid aan regeneratieve praktijken én brengen ze in de praktijk. Denk o.a. aan directe en deliberatieve vormen van democratie. Het herstellen van ecosystemen en landschappen. Manieren om ons geldsysteem anders in te richten. Ecologische landbouwmethodes en distributiesystemen die zorgen voor gezonde voeding. Psychologische en spirituele manieren om beter voor het welzijn van een individu en groep te zorgen. Kortom een herstel van alle ecologisch een sociale systemen.

 • Stemmen van het Leven: We geven een podium aan zij die het eerste en hardste geraakt worden door de ecologische crises. Één voor allen, allen voor één. De klimaat- en ecologische crisis zijn veroorzaakt door het giftige systeem waarin we leven en raakt al het leven op aarde. We kunnen dit alleen samen oplossen. Wij steunen bewegingen die op hun manier werken aan een eerlijke en duurzame wereld. Met onze acties kunnen wij de boodschap van onze bondgenoten kracht bijzetten.

Creatieve thema’s: Creatieve thema’s die Arts kan gebruiken om vorm te geven aan de week zijn de volgende:
 • Lente (seizoen van nieuw leven, nieuwe hoop, vernieuwen en herstellen van leven en relaties).

 • Kwetsbaarheid (wonder en breekbaarheid van het leven).

 • Biodiversite it (planten, dieren en insecten beschermen).

 • Verbinding (samenzijn, samen voelen).

English

Communication strategy LenteRebellie Extinction Rebellion


Core Sentence: Protect what you love, rebel for life


Core message: The climate and biodiversity crises threaten life on this planet. Protect what you love, rebel for life. Extinction Rebellion takes action, now, while it’s still possible. Join the Lenterebellie, from 13 until 18 April in The Hague.

Background core message Lenterebellie:1 The ecological crisis and climate crisis threaten all life on earth. Humanity has lost contact with the basis of our existence: the planet on which we live. Something has to change. From 13 until 18 April Extinction Rebellion NL stands up to protect the life that we all love. If the government doesn’t listen to us, we start the change ourselves. We will create a regenerative culture which is good for the planet and its inhabitants. 


Goals: The main goal of the Lenterebellie is the growth and consolidation of the movement. These include a few sub goals: 


 • Improving our image: In the past the media has put a lot of focus on what we are against, but not on the things we’re supporting. Therefore, during this week we put more focus on what we support and the life we are protecting. And we tell the personal story: why do we care.

 • To show alternatives: We put the focus on the deep regenerative culture of XR. This includes things like direct democracy, ways to reform our monetary system, ecological farming practices and new ways to take care of the wellbeing of all being.

 • Media goodwill: By giving journalists access to our camp and information about our actions upfront, we can hopefully influence the way they write about us. 


Target groups: During the Lenterebellie we focus on the following target groups. The goals are to make people one step more active than they already are:

 • XR-rebels: activate to participate and be active in the circles of the movement

 • XR-sympathizers and environmentally conscious (low-hanging fruit): invite the large group that is already environmentally conscious and/or sometimes participates in a climate march to join XR. We are part of the global ecological movement.

 • Families with children: invite them to join creative and friendly actions for the future of us all.

Where are we as a movement? This is the third time Extinction Rebellion NL joins the international rebellion week. The core goals can be seen like this:

Action week 1: Movement building, small but noticeable actions.
Action week 2: Here we are. Big action, putting ourselves on the map.
Action week 3: We are here to stay and to change. Join us!

2020 is a crucial year for the climate movement. This is the year that the Dutch Government has to implement the Urgenda ruling, in October there is the UN biodiversity convention in Kunming and November the Climate Summit (COP26) in Glasgow. The urgency to make the Spring Rebellion a success is high.

The main theme for the Lenterebellie, Protect Life, comes with several subthemes:

 • Right to Life: Life has a right to exist. Governments should protect this right and restore the damage to living systems that has already been done. Especially in this era of transnational power of multinationals, there needs to be an international law against Ecocide.

 • Living Together: We give our attention to deep regenerative tools and put them into practice. Examples of this are direct forms of democracy like sociocracy and citizens assemblies. But we also focus on ways to restore natural ecosystems, transform monetary systems and grow healthy food in ecological farming systems. We also work with psychological and spiritual tools to take care of the wellbeing of individuals and groups. In short: we want to restore all ecological and social structures.

 • Voices of Life: We give the stage to the people who are hit the first and the hardest by the ecological and climate crisis. One for all, all for one. The crisis has been produced by the toxic system we live in and affects all life on earth. We can only solve this together. We support all movements that work for a fair and sustainable world. We can use our actions to give the messages of our allies more power. 


Creative theme’s

These are creative themes that Arts can use as inspiration to give form to this action week:

 • Spring (season of new life, new hope, renewal and restoration of life and relationships).

 • Vulnerability (wonder and preciousness of life)

 • Biodiversity (protect plants, animals and insects)

 • Connection (being and feeling together)

page1image27887872

1 The core message is not meant to be used to communicate one on one to the outside world. But it’s the underlying basis for our XR communication.

-- PumMedia - 23 May 2020
Topic revision: r1 - 23 May 2020, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback