Nieuwsbrief

De media circle stuurt (ongeveer een keer per maand) een nieuwsbrief uit aan zo'n 15k+ abbonees. Mensen kunnen zich abboneren op deze nieuwsbrief via deze pagina

Als je een onderwerp of actie hebt waar je wil dat de nieuwsbrief aandacht aan besteed kun je hen dit laten weten via het nieuwsbrief mattermost kanaal. Er zal dan iemand van de nieuwsbrief contact met je opnamen om e.e.a. te bespreken.
Topic revision: r1 - 03 Mar 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback