Woordvoerders

Er is een aparte woordvoerders circle met alle mensen die namens de beweging de media te woord staan. Ook worden er regelmatig woordvoerders trainingen georganiseerd. Wil je aan de slag als woordvoerder neem dan contact op met de media integrator. De media integrator kun je vinden in de header van het mattermost kanaal van media.
Topic revision: r2 - 03 Mar 2023, SalviaOfficinalis
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback