You are here: XR nl>Main Web>OrgCircles>OrgCircleMediaComms>Website (11 Aug 2020, PumMedia)Edit Attach
De website wordt beheerd in een samenwerking tussen media en tech, hiervoor is een aparte website cirkel.

Links naar de websitepagina's van o.a. deze waardes en principes, eisen en organisatie: Een van de onderdelen van de website is de resources pagina. Om directe links te kunnen geven naar de pagina's eronder moet je deze op een andere manier benaderen:

If you start from https://resources.extinctionrebellion.nl/nl (or .../en for the English version), you can navigate to a category or resource, and then just copy the URL from the browser's address bar. (Tthis won't work if you start from https://extinctionrebellion.nl/resources.)

-- JelleDeGraaf - 26 May 2020
Topic revision: r2 - 11 Aug 2020, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback