De website wordt beheerd in een samenwerking tussen media en tech, hiervoor is een aparte website cirkel.

Links naar de websitepagina's van o.a. deze waardes en principes, eisen en organisatie: Een van de onderdelen van de website is de resources pagina. Om directe links te kunnen geven naar de pagina's eronder moet je deze op een andere manier benaderen:

If you start from https://resources.extinctionrebellion.nl/nl (or .../en for the English version), you can navigate to a category or resource, and then just copy the URL from the browser's address bar. (Tthis won't work if you start from https://extinctionrebellion.nl/resources.)

-- JelleDeGraaf - 26 May 2020
Topic revision: r2 - 11 Aug 2020, PumMedia
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding XR nl? Send feedback